ลำดับการเยี่ยมชม    
 
 
พรบ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร
กฏหมายป้าย    
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติอาคารชุด
control-building กฎกระทรวงออกตาม พรบ โรงงาน พระราชบัญญัติโรงแรม
กฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 33 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตาม พรบ โรงงาน กฎกระทรวงมหาดไทย
กฏกระทรวงออกตาม พรบ ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติโรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย
กฏหมายก่อสร้างอาคารใน กทม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงแรม
พระราชกฤษฎีกา้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ข้อมูลต่างๆจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 2550 ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติประกันสังคม
การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร มหาสารคาม พระราชบัญญัติสถานบริการ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กฏกระทรวงออกตาม พรบ สถานบริการ กฏกระทรวงออกตารพรบ.การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน พระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกา
และจัดทำผังเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา รูปสถานบริการ ระเบียบ
พรบ ควบคุมอาคาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ
พรบ จากสำนักงานกฤษฎีกา พระราชบัญญัติสถานบริการ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พระราชกฤษฎีกา จังหวัดชลบุรี พระราชบัญญัติการผังเมือง พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พระราชกฤษฎีกา จังหวัดปทุมธานี กฎกระทรวงออกตาม พรบ การผังเมือง กฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกา จังหวัดระยอง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ประกาศ
พระราชกฤษฎีกา จังหวัดสมุทรปราการ พระราชบัญญัติการผังเมือง ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พระราชกฤษฎีกา จังหวัดอยุธยา กฏกระทรวง กทม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พระราชกฤษฎีกา จังหวัดสระบุรี พระราชกฎษฎีกา ผังเมืองรวม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติวิศวกร
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร safety พระราชบัญญัติสถาปนิก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร วสท รุ่น 1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงออกตาม พรบ สถาปนิก
โรงมหรสพ ประกาศของคณะปฏิวัติ ปว 103 พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สารบัญ รายละเอียดกฏหมายควบคุมอาคาร กฏกระทรวงออกตาม พรบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล ประกาศกระทรวงแรงงาน กฏกระทรวง
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงและกรมโรงงานเรื่องสารเคมี พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงการสาธารนะสุข ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พระราชบัญญัติคนต่างด้าว
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กฎกระทรวง
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ กฎกระทรวงทั่วไป
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติเทศบาล กฎกระทรวงทั่วไป ส่วนที่ 1
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎกระทรวงทั่วไป ส่วนที่ 2
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง กฎกระทรวงทั่วไป ส่วนที่ 3
กฎหมายรวม พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงทั่วไป ส่วนที่ 4
กฎหมายรวม ส่วนที่ 1 กฏหมายในประเทศ Singapore 2006 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กฎหมายรวม ส่วนที่ 2 ความหมายของกฏหมาย พระราชบัญญัติอาวุธปืน
กฎหมายรวม ส่วนที่ 3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รัฐธรรมนูญ
กฎหมายรวม ส่วนที่ 4 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ รัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 1
กฎหมายรวม ส่วนที่ 5 พรบ การแพทย์ฉุกเฉิน รัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2
กฎหมายรวม ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ 2510 รัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 3
กฎหมายรวม ส่วนที่ 7 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก  
     
     
     
     
     
 
 
Electric City Rojana Enfineering Co., Ltd.
95 Moo2 T.Kanham A.U-tai Pranakornsiayuthaya
Tel. : 035-227-398 Fax. : 035-227-953 E-mail : sk@somkiatsafety.in.th
Copyright © 2008 SOMKIATSAFETY.IN.TH. All rights reserved.