หน้าหลัก
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ผังการบริหาร
ผังองค์กร
ลักษณะเฉพาะ
แผนที่ของโรงเรียน
แผนผังของโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
คณะครูผู้สอน
ปฏิทินกิจกรรม
แผนผังของโรงเรียน
 
 
บริหารการจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
 
 
ระเบียบการต่างๆ
ระเบียบการรับสมัคร
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
 
 
หลักสูตรการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ระดับช่วงชั้นที่ 1
ระดับช่วงชั้นที่ 2
ระดับช่วงชั้นที่ 3
 
 
บริหารต่างๆ
อาคารชั้นเรียนต่างๆ
หอพักนักเรียนประจำ
ห้องอาหาร
กิจกรรมสันทนาการ
บรรยากาศแสนสบาย
อาคารประกอบ
สนามกีฬานานาชนิด
ห้องดนตรีไทย
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล
ห้องกิจกรรมลูกเสือ
ห้องวิทยาศาสตร์
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน คือบุคคลที่ผู้จัดการ แต่งตั้งให้มีหน้าที่กำกับ ควบคุมดูแลสนับสนุนให้คำชี้แนะรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับครู นักเรียนตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอบเขตของงานในฝ่ายกิจการนักเรียน มีดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1.1 วางแผนงานตลอดทั้งปี และวางแผนล่วงหน้า
1.2 ควบคุม ดูแล สนับสนุนกิจกรรมทุก ๆ ด้าน ที่เกี่ยวกับนักเรียน ครู และบุคลากร
1.3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามระบบงาน
1.4 ดูแลพัสดุอุปกรณ์ ทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์
1.5 ควบคุมการดำเนินการของการปฏิบัติงานในฝ่าย ให้อยู่ในระเบียบ และข้อบังคับของสถานศึกษา
1.6 สำรวจข้อมูล จำนวน และความถนัดของบุคลากร เพื่อการพัฒนา
1.7 ทำโครงการจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียน และปีการศึกษา
1.8 เสนอแผนการประชุม อบรม สัมมนาครู อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.9 เสนอแผนการจัดประชุมครูในฝ่าย เพื่อปรึกษา หรือแสดงความคิดเห็น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.10 ประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
1.11 เสนอขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรม
1.12 กำหนดระยะเวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
1.13 พิจารณา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรม
1.14 รวบรวมผลการประเมิน การจัดกิจกรรมทุกรายการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.15 เสนอ และพิจารณาความดี ความชอบครู

2. งานปกครอง
การบริหารงานปกครอง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ บริหารด้านครู , บริหารด้านนักเรียน และบริหารทั่วไป

บริหารด้านครู
1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาระหว่างครูกับครู ครูกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียน และ นักเรียนกับนักเรียน
2. ดูแลพฤติกรรม ความประพฤติ และการแต่งกายของครู ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
3. ประสานงานกับครูประจำวิชา ครูประจำชั้น หัวหน้าช่วงชั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง  มีประสิทธิภาพ
4. จัดหัวข้อ และกำหนดการอบรมนักเรียนรายสัปดาห์ให้แก่ครู เพื่อเป็นแนวทางในการอบรม และการติดตามประเมินผล
5. แต่งตั้งครู ดูแลเวรรักษาความปลอดภัย และครูผู้ตรวจเวรประจำวัน
6. ให้การพัฒนาครูในด้านการใช้จิตวิทยาในการควบคุมชั้นเรียน วิธีการเสริมแรงทางบวก และการเป็นแบบอย่างมี่ดีแก่นักเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ครู

บริหารด้านนักเรียน

หัวหน้างานปกครอง เป็นผู้ดำเนินงานดังนี้
1. สอดส่อง ดูแล ติดตาม พฤติกรรมนักเรียนทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
2. ปฏิบัติตามระเบียบในการลา สาย ขาด ป่วย ของนักเรียนพร้อมทั้งติดตามและประสานกับ ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการออกนอกห้องเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน โดยใช้มาตรการที่ รัดกุมรอบคอบ
4. ควบคุมดูแลให้นักเรียนประพฤติตนให้ถูกต้องว่าด้วยเรื่องระเบียบวินัย การแต่งกาย พร้อมบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่ฝ่าฝืน
5. กำหนดกฎ ระเบียบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติตนของนักเรียนขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ ขณะอยู่ใน ห้องเรียน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. จัดปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อแจ้งให้ทราบถึง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนที่ควรยึดถือปฏิบัติ
7. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีปัญหา โดยประสานงานกับครูแนะแนวและขอความร่วมมือกับครูที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
8. ร่วมพิจารณา คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีและสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาเพื่อรับเกียรติประกาศในวันเกียรติยศ
9. จัดให้มีการประชุมนักเรียนเพื่อชี้แจงรับฟังปัญหา เสนอความคิดเห็น และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
10. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในรูปของการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ สภานักเรียนโดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาและคอยดูแลช่วยเหลือตามคำร้องขอของนักเรียน

บริหารทั่วไป
1. วางแผนกำกับ ดูแล ควบคุม ติดตาม ประเมินผลของการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ
2. จัดทำฐานข้อมูล ประวัตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการดำเนินงาน และการติดตามนักเรียน
3. จัดทำแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
4. จัดประชุมหัวหน้าระดับและครูตามเวลาที่กำหนดเพื่อชี้แจงรับทราบปัญหา เสนอความคิดเห็นและ ขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆ
5. สนับสนุนให้ครู และสภานักเรียนทำโครงการ เพื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. ออกหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียน
8. กำหนดวันพบผู้ปกครอง เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างอยู่ที่บ้าน และอยู่ที่โรงเรียน
9. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในที่ประชุมสามัญประจำเดือน
10. ประสานงานกับฝ่ายกิจการนักเรียนในการจัดทำคู่มือบริหารงานปกครอง เพื่อการดำเนินงานให้มีระบบระเบียบ และขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู และนักเรียนให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน
11. จัดตารางเวรเพื่อให้ครูดูแลนักเรียนตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและระเบียบวินัยเป็นประการสำคัญ

3. งานกิจกรรมนักเรียน
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบงานดังนี้
กีฬา หัวหน้ากีฬา และครูพลานามัยมีหน้าที่จัดแบ่งนักเรียนเข้าประจำสายต่าง ๆ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาภายนอก จัดชุมนุมส่งเสริมทางด้านกีฬา จัดทำระเบียน ดูแลการใช้สนามอุปกรณ์ในการกีฬาทุกประเภท สนับสนุนให้มีการฝึกซ้อมกีฬาอย่างเหมาะสม ประสานงานระหว่างครูพละ กรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ภายในหมวดส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรภายในหมวดตามโอกาสอันควร ให้การร่วมมือ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

ลูกเสือ – เนตรนารี

หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี มีหน้าที่กำหนดนโยบาย จัดกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี แต่ละประเภทให้ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละประเภท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน จัดหา และรักษาอุปกรณ์ติดต่อกับกองลูกเสือแห่งชาติ เพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรลูกเสือภายในโรงเรียน ให้ทำงานเต็มตามศักยภาพตามโอกาส และงบประมาณที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารลูกเสือของกลุ่มโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ ได้แต่งตั้งบุคลากรทางการลูกเสือแต่ละประเภทโดยกำหนดบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ คือ

1. ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน – รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการบริหาร ลูกเสือแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในระดับสูงสุดของกิจกรรมลูกเสือทุกประเภทในโรงเรียน คอยดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือให้ดำเนินไปตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาของคณะ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคน ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของลูกเสือ

2. ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง มีบทบาทหน้าที่ในการในความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดเอาไว้ และเสนอโครงการทดสอบกิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภท

3. ผู้บังคับบัญชา คือ บุคลากรที่ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารลูกเสือโรงเรียนจัดให้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ในแต่ละระดับชั้น แต่ละประเภท โดยยึดแนวทางปฏบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ แห่งชาติ และของโรงเรียน

ดนตรี หัวหน้างานดนตรี และครูดนตรีมีหน้าที่ในการจัดหา รักษาเครื่องดนตรี รับสมัครนักเรียน จัดการฝึกซ้อม และ ติดตามผล จัดดนตรีไปร่วมในโอกาส และพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายใน และภายนอกจัดให้มีการแสดงผลงานดนตรี ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมดนตรี

กิจกรรมศาสนา หัวหน้ากิจกรรมศาสนามีหน้าที่ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวันสำคัญทางศาสนา โดยยึดขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีกรรมที่ถูกต้อง ประสานงานกับฝ่าย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรม และประเมินผลโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
กิจกรรมตามประเพณี หัวหน้ากิจกรรมตามประเพณี มีหน้าที่จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยยึดถือระเบียบ แบบแผน และขั้นตอนในการปฏิบัติที่ถูกต้อง จัดหาอุปกรณ์ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับประเพณี ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมี ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการ และประเมินผลโครงการ

กิจกรรมพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
· กิจกรรมนอกหลักสูตร
· กิจกรรมชุมนุม
· กิจกรรมอาสาพัฒนา
· กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
· กิจกรรมฟื้นฟูคุณธรรมชีวิต

4. งานสัมพันธ์ชุมชน
การบริหารงานในงานสัมพันธ์ชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ
4.1 ร่วมกิจกรรมชุมชน
4.2 ให้และรับบริการชุมชน
4.3 ส่งเสริมความเข้าใจกับชุมชน

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางแผนงานตลอดทั้งภาคเรียน และปีการศึกษา
2. ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรม
3. ทำโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
4. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร
5. ประสานงานกับทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. เสนองบประมาณในการจัดกิจกรรม
7. ติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด
8. จัดประชุมกับประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
9. สำรวจความต้องการของประชาชนในชุมชน
10. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนตามความเหมาะสม และโอกาสอันควร

5. งานประชาสัมพันธ์ / วารสาร
งานประชาสัมพันธ์ / วารสาร แบ่งเป็น 3 งานย่อย คือ
1. งานประชาสัมพันธ์
2. งานวารสาร
3. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเครือข่าย (Internet)
โดยมีรายละเอียดในความรับผิดชอบ ดังนี้

งานประชาสัมพันธ์ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บริการติดต่อ – สอบถาม ให้แก่บุคคลภายนอกให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
2. ประสานงานทางโทรศัพท์ให้แก่ครู (ในเรื่องงานโรงเรียน) ไปยังบุคคลภายนอกหรือองค์กร
3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
4. ให้การต้อนรับและประสานงาน ให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
5. ดูแลงานเสียงตามสาย เพื่อการประชาสัมพันธ์
6. จัดทำประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชนต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

งานวารสาร มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกภาพและรวบรวมภาพกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียน (ประสานกับโสตฯ)
2. จัดหาข่าว บทความที่น่าสนใจ เพื่อลงเป็นประชาสัมพันธ์ในวารสารโรงเรียน
3. จัดทำวารสารโรงเรียน จุลสาร หรือแผ่นพับ
4. จัดทำงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

านประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเครือข่าย (Internet / School Homepage)
1. วางแผนการจัดทำประชาสัมพันธ์ตลอดปีการศึกษา
2. จัดหาข่าวและบันทึกภาพกิจกรรมด้วยกล้อง (ดิจิตอล)
3. จัดทำและพัฒนา Homepage ของโรงเรียน
4. ดูแลจัดหาสื่อที่ทันสมัยในการประชาสัมพันธ์
5. งานจัดทำ Presentation เพื่องานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พุทธศักราช 2551

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ - มาตราฐานความรู้ ไร้ขอบเขต บรรยากาศธรรมชาติ หนึ่งเดียวในประเทศไทย
47 หมู่ 18 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณุ์ 67160 โทรศัพท์ 056-718074